Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Regulamin sprzedającego

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO W ZAKRESIE WARUNKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH SPRZEDAJĄCYCH
www.plonovo.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Sprzedających, z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę w ramach Serwisu i ma charakter uzupełniający względem podstawowej wersji Regulaminu.

§2 SPRZEDAJĄCY

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać rejestracji Konta w Serwisie i określić, czy będzie prowadził sprzedaż za pomocą Serwisu, czy jedynie będzie nabywać w jego ramach Przedmioty. Przy tym, Serwis zastrzega, że Sprzedającym może być wyłącznie podmiot o statusie przedsiębiorcy (w tym posiadający status rolnika).
 2. W celu zapewnienia zgodności Serwisu z wymaganiami obowiązującego prawa regulującego działalność platform internetowych, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Sprzedających o przekazanie dodatkowych danych lub dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, Spółka może zawiesić lub zablokować działanie Konta.
 3. W ramach weryfikacji, Spółka może prosić Sprzedającego o nadesłanie między innymi:
  1. Skany aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS,
  2. Skany potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego lub potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,
  3. Skan potwierdzenia posiadania statusu rolnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do nabywania prekursorów i innych zastrzeżonych Przedmiotów.
 4. W przypadku niezłożenia przez Sprzedającego powyższych dokumentów lub innych wymaganych przez Spółkę w celu umożliwienia Spółce jego weryfikacji, zgłoszenie na potrzeby umożliwienia sprzedaży w Serwisie zostanie anulowane i proces weryfikacyjny będzie trzeba rozpocząć od nowa.
 5. Spółka może odmówić umożliwienia sprzedaży w Serwisie danemu Użytkownikowi, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Serwisu lub innych Użytkowników, a w szczególności w przypadku:
  1. prowadzenia przez danego Użytkownika lub podmioty kapitałowo lub osobowo z nimi powiązane działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w tym prowadzenia bądź reklamowania działalności konkurencyjnej wobec Serwisu;
  2. zalegania przez danego Użytkownika z płatnościami na rzecz innych przedsiębiorców;
  3. przekazania przez danego Użytkownika niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji,
  4. uzyskania informacji o toczącym się̨ postępowaniu upadłościowym, układowym, naprawczym lub likwidacyjnym danego Użytkownika,
  5. zawieszenia albo zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej przez danego Użytkownika;
 6. Sprzedający ma obowiązek aktualizować dane go identyfikujące oraz powyższe dokumenty niezwłocznie po każdej zmianie ich dotyczącej, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
 7. W celu zamknięcia Konta, które równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy, Sprzedający zobowiązany jest poinformować Spółkę o planowanym zamknięciu Konta za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Spółki. Zamknięcie Konta pozostaje bez wpływu na istniejące zobowiązania Sprzedającego względem Kupujących, w szczególności po zamknięciu Konta Sprzedający nadal zobowiązany będzie do obsługi posprzedażowej Kupujących w związku z dokonaną sprzedażą Przedmiotów w ramach Serwisu.
 8. Sprzedający na wniosek Kupującego złożony w trakcie składania zamówienia na wybrane Przedmioty, może wedle swojego wyboru udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego o określonym limicie. W tym celu Sprzedający powinien zaznaczyć właściwą opcję w panelu sprzedającego o tym, że jest otwarty na takie formy płatności a następnie, po otrzymaniu propozycji zamówienia do zatwierdzenia, dodać danemu Kupującemu limit takiego kredytu wraz z terminem na jego uregulowanie. W takim przypadku zamówienie Kupującego zostanie przekazane do realizacji, a on sam otrzyma stosowne powiadomienie wraz z dokumentem potwierdzającym otrzymanie takiego kredytu i terminem na jego uregulowanie, wraz z treścią zamówienia.

§3 OGŁOSZENIA I SPRZEDAŻ

 1. W ramach Serwisu dopuszczalne jest wystawianie Przedmiotów po spełnieniu następujących warunków:
  1. Przedmioty muszą być tożsame z tymi już zamieszczonymi w Serwisie wskazanych jako dopuszczalne wg Regulaminu, względnie zostać indywidualnie zatwierdzone do sprzedaży przez Spółkę.
  2. Sprzedający musi być podmiotem uprawnionym do przeniesienia własności Przedmiotów.
  3. Sprzedający nie może oferować Przedmiotów o pozornej wartości (niska cena) lub w modelu dropshipping.
  4. Sprzedaż, korzystanie z lub posiadanie takich Przedmiotów nie może naruszać praw osób trzecich, a także musi być zgodne z prawami własności intelektualnej i nie może naruszać żadnego prawa lub regulacji lokalnych, krajowych lub międzynarodowych.
  5. Przedmiot musi spełniać powszechnie stosowane na rynku, w zależności od charakteru Transakcji, wymagania dla tego typu Przedmiotów, chyba że pomiędzy Kupującym a Sprzedającym istnieje odmienne uzgodnienie i zostało to odzwierciedlone w Katalogu / w Umowie.
 2. Sprzedający, wystawiając Przedmiot, musi zachować wszelkie wymogi wskazane w Regulaminie. Sprzedający musi wypełnić formularz tj. dokonać wyboru kategorii i wybrać produkt, który chce wystawić, względnie złożyć wniosek do Serwisu o ujęcie nowego produktu w Katalogu. Tworząc Ogłoszenie, Sprzedający nie może naruszać praw innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika podejmowane wbrew tym zasadom.
 3. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Spółkę, w szczególności:
  1. być sporządzone w języku polskim i nie zawierać słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
  2. zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech Przedmiotu i warunków Transakcji. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Serwisu.
  3. jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Przedmiotu;
  4. konieczne jest wskazanie czy Ogłoszenie dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu/pakietu (komplet oznacza zestaw elementów stanowiących jedną całość), w przypadku Ogłoszenia dotyczącego kompletu, Użytkownik wskazuje cenę za komplet;
  5. w treści Ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak Spółki.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji publikowanego ogłoszenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania platformy oraz w celu dostarczania najwyższej jakości ogłoszeń pozostałym użytkownikom platformy.

§4 OGRANICZENIA PRZY WYSTAWIANIU OGŁOSZEŃ

 1. W Ogłoszeniach, w danych Konta lub przy kontakcie pomiędzy Użytkownikami, nie mogą oni podawać danych osobowych lub innych treści, które spowodowałyby, że Transakcja zostanie wykonana poza Serwisem, chcąc ograniczyć opłaty. Podanie takowych odbywać się będzie z inicjatywy Serwisu i wg zasad Regulaminu. Gdy Serwis wykryje, że dopuszczenie się takiego naruszenia, na Sprzedającego i odrębnie na Kupującego może nałożyć karę umowną w wysokości podwójnej opłaty pobieranej przez Serwis w wysokości maksymalnej co do ilości Usług oraz zastosować inne sposoby jak zawieszenie Konta lub nawet jego usunięcie.
 2. Użytkownicy firmowi, podczas wystawiania Przedmiotów, są obowiązani zawierać w treści Ogłoszeń następujące informacje:
  1. dokładny opis wystawianego na sprzedaż Przedmiotu,
  2. warunki sprzedaży, w tym zasady gwarancji i reklamacji,
  3. wszelkie inne istotne informacje dotyczące zakupu Przedmiotu od Sprzedającego.

§5 DZIAŁANIA SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. naruszania prawa innych Użytkowników, Spółki lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  3. oferowania do sprzedaży Przedmiotów, których sprzedaż jest niedozwolona,
  4. niewywiązywania się z umów zawartych przy użyciu Serwisu,
  5. bezpośredniego lub pośredniego ingerowania w system teleinformatyczny Spółki w celu nieuprawnionego modyfikowania danych, powodowania dysfunkcji lub przeciążenia systemów teleinformatycznych,
  6. zawierania pozornych umów sprzedaży bądź wykonywania innych działań w porozumieniu z Kupującymi, mającymi faktycznie inny cel niż prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży,
  7. komunikowania się z Kupującymi w inny sposób niż poprzez metody komunikacji udostępnione w ramach Serwisu,
  8. nakłaniania Kupujących do finalizowania procesu zakupowego poza Serwisem.
 2. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie informacji.
 3. W przypadku dodania wniosku do Spółki o dodanie danego Przedmiotu do Katalogu, Sprzedający w ramach wniosku zobowiązany jest zamieszczać zdjęcia Przedmiotu z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
  1. format: JPG, PNG, BMP lub HEIC,
  2. wymiary: 1080p x 1080p,
  3. maksymalna wielkość: 2 MB,
  4. prezentowany Przedmiot powinien być przedstawiony centralnie (wyśrodkowany) na białym tle.
 4. Sprzedający ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za realizowanie obowiązków wobec Kupujących w zakresie sprzedaży konsumenckiej (w przypadkach gdzie znajdue to zastosowanie), w tym zobowiązuje się realizować obowiązki informacyjne oraz przyjmować i rozpatrywać reklamacje.
 5. Rozliczenia z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży, reklamacji czy gwarancji następują bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

§6 OPŁATY SERWISOWE

 1. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Serwisu są odpłatne. Wszystkimi opłatami serwisowymi obciążany jest Sprzedający.
 2. Kwoty opłat serwisowych podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
 3. Kwoty opłat serwisowych są kwotami brutto.
 4. Termin uiszczania opłat serwisowych to 7 dni.
 5. Spółka wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.
 6. Serwis w swojej ofercie posiada usługę promowania Ogłoszeń w ramach wyników wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki w ramach Serwisu, zgodnie z cennikiem podanym na stronie Serwisu.
 7. Promowanie opisane powyżej może odnosić się także do reklam zamieszczonych na stronie.
 8. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 9. Dokładne kwoty powyższych opłat zostaną wskazane w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 10. Spółka jest uprawniona do dokonywania potrąceń wszelkich wierzytelności przysługujących Spółce od Sprzedawcy z tytułu łączących ich stosunków prawnych z wierzytelnościami Sprzedawcy względem Spółki.

§7 REKLAMACJE

 1. Serwis oraz Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za realizację praw związanych z rękojmią czy gwarancją w związku z oferowanymi na stronie Przedmiotami. Kwestia ta rozwiązywana jest między stronami Umowy, tj. Sprzedającym i Kupującym, na podstawie indywidualnych uzgodnień. Rola Serwisu ogranicza się jedynie do roli mediatora w ewentualnym sporze i dostarczyciela metody kontaktu między stronami Umowy w postaci aktywnego czatu.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Przedmiotu lub świadczonych usług, Użytkownik będący Kupującym może złożyć reklamację i poinformować Użytkownika będącego Sprzedającym o zaobserwowanych nieprawidłowościach oraz udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej (np. za pomocą aktywnego czatu znajdującego się na stronie Serwisu) lub w formie pisemnej na adres Użytkownika będącego Sprzedającym, udostępniony na potrzeby Transakcji przez Serwis. Użytkownik będący Sprzedającym ma obowiązek rozpatrzyć taki wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku jeżeli takie rozpatrzenie nie może odbyć się w ciągu 14 dni, w szczególności z uwagi na m.in. konieczność przeprowadzenia badań czy uzyskania określonych informacji, Użytkownik będący Sprzedającym ma obowiązek poinformować o tym fakcie Kupującego podając przyczyny braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie i wskazać nowy termin rozpatrzenia reklamacji.
 3. Użytkownik będący Sprzedającym może ustalić własne zasady rozpatrywania reklamacji i udostępnić je w ramach jego profilu w Serwisie.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany w niniejszym Regulaminie będą następowały w sposób i w terminach określonych w podstawowym Regulaminie.