Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Regulamin użytkownika

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU INTERNETOWEGO
www.plonovo.pl

§1 DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
  1. CENA CAŁKOWITA - oznacza całkowitą kwotę należną za Transakcję, na którą składa się: Cena całkowita za Przedmiot/y ustalona przez Sprzedającego, opłaty za transport oraz wszelkie mające zastosowanie podatki lub opłaty.
  2. KATALOG - elektroniczny katalog Przedmiotów, które Sprzedający wystawili na sprzedaż za pośrednictwem Serwisu i który został zatwierdzony przez Spółkę.
  3. KONTO - konto Użytkownika utworzone podczas rejestracji w Serwisie.
  4. KUPUJĄCY - każdego Użytkownik, który kupuje lub chce kupić jeden, lub więcej Przedmiotów w Serwisie.
  5. OGŁOSZENIE - umieszczona przez Użytkownika w Serwisie oferta sprzedaży Przedmiotu.
  6. PRZEDMIOTY - towary, które Użytkownik umieścił w Serwisie, w celu ich sprzedaży lub zaproponował ich dodanie do Serwisu, a Serwis taki wniosek zaproponował.
  7. REGULAMIN - niniejszy dokument.
  8. SERWIS - platformę zakupową działającą pod adresem www.plonovo.pl, obejmującą Usługi oraz wszelkie treści, narzędzia, cechy i funkcjonalności oferowane na platformie lub za jej pośrednictwem.
  9. SPÓŁKA - PLONOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Toruniu, przy ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001059621, NIP: 8792751245, REGON: 5264544780, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł opłaconym w całości, będąca administratorem i zarządcą Serwisu.
  10. TRANSAKCJA - oznacza każdą transakcję dokonaną pomiędzy Użytkownikami, poprzez którą własność i/lub prawo do korzystania z danego Przedmiotu przechodzi z jednego Użytkownika na drugiego.
  11. UMOWA - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
  12. UŻYTKOWNIK - każda osoba, która utworzyła konto w Serwisie, będąca pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  13. SPRZEDAJĄCY - każda osoba, która utworzyła konto sprzedającego lub zaktualizowała status swojego konta w zakresie sprzedaży w Serwisie, będąca pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i która umieściła Przedmiot/y w Serwisie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma zakupowa działająca pod adresem www.plonovo.pl w ramach Serwisu prowadzona jest przez PLONOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Toruniu, przy ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001059621, NIP: 8792751245, REGON: 5264544780, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł opłaconym w całości.
 2. Spółka wyznaczyła elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez każdego Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Spółką. Ze Spółką można się kontaktować również pisemnie, pod adresem Spółki: ul. Bolesława Chrobrego 91, 87-100 Toruń. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 3. Przed zarejestrowaniem się w Serwisie, każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, które tworzą prawnie wiążącą Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczącą dostępu i korzystania z usług Serwisu.
 4. Część funkcji Serwisu wykorzystuje narzędzia i usługi świadczone przez osoby trzecie, które mogą podlegać odrębnym warunkom i zasadom. Przykładowo, aby dokonać opłaty za pomocą bramki płatności, należy wyrazić zgodę na zasady i warunki obsługującego ją operatora płatności. Muszą zostać one osobno zaakceptowane, jeśli Użytkownik chce korzystać z usług oferowanych przez określone strony trzecie.
 5. Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi, w granicach swoich zobowiązań i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Spółka nie jest stroną żadnych Transakcji pomiędzy Użytkownikami. Spółka nie kupuje, nie sprzedaje i nie przechowuje Przedmiotów wystawionych w Serwisie.
 6. Serwis skierowany jest wyłącznie do podmiotów profesjonalnych, nie będących konsumentami i tylko takie podmioty mają prawo dokonywać Transakcji w jego ramach. Serwis przy tym respektuje uprawnienia przedsiębiorców mających status konsumenta w rozumieniu art. 3855 Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie informacje o tematyce rolniczo-ogrodniczej publikowane w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią i nie zastępują profesjonalnej porady specjalisty w tej dziedzinie oraz nie obejmują indywidualnej sytuacji Użytkownika. Wszelkie produkty i sposób ich zastosowania muszą być dobierane indywidualnie do sytuacji Użytkownika. Przed nabyciem lub zastosowaniem jakichkolwiek Przedmiotów, należy zawsze dokładnie przeczytać dołączoną do produktu ulotkę.
 8. Serwis zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie nawozów i innych Produktów z jego asortymentu przez Klientów, w tym w szczególności jeśli chodzi o ich błędne zastosowanie lub nieosiągnięcie oczekiwanych rezultatów jeśli chodzi o uzyskany plon.
 9. Goście mogą wyszukiwać i przeglądać Przedmioty w Serwisie, czytać aktualności i w ograniczonym stopniu inne informacje publikowane w Serwisie. Dopóki nie staną się Użytkownikami, tj nie zarejestrują konta w Serwisie i nie przejdą weryfikacji, nie będą mogli korzystać z całości Usług oferowanych przez Spółkę.
 10. Serwis posiada status internetowej platformy handlowej, a Spółka status dostawcy internetowej platformy handlowej zgodnie z art. 2 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dochowuje wszelkich wynikających z powyższego obowiązków, w sposób opisany poniżej.

§3 PREKURSORY I PRZEDMIOTY ZASTRZEŻONE

 1. W przypadku Przedmiotów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), stroną umowy zakupu mogą być jedynie Użytkownicy będący pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)
 2. Zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.), niektóre z oferowanych w Serwisie środków ochrony roślin, nabyć mogą jedynie osoby, które:
  1. ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  2. ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  3. ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  4. nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o EOG, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
 3. W związku z powyższym, w przypadku chęci dokonania zakupu przez Użytkownika takich Przedmiotów, Sprzedający ma prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem drogą mailową w celu sprawdzenia posiadania przez Użytkownika powyższych uprawnień oraz tożsamości kupującego, w tym do zawieszenia realizacji zamówienia, do czasu dostarczenia przez Użytkownika wymaganych dokumentów. W przypadku braku dostarczenia odpowiednich dokumentów w terminie do 3 dni od przesłania przez Serwis żądania, zamówienie zostanie anulowane w części dotyczącej Przedmiotów wymagających zezwolenia i w tym zakresie zapłacone środki zostaną zwrócone Użytkownikowi.
 4. Na potrzeby powyższej kontroli, Serwis może żądać od Użytkownika wypełnienia stosownego formularza oraz do przedłożenia skanu dowodu osobistego kupującego do wglądu przez Serwis, przed zrealizowaniem zamówienia.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. trzy najnowsze wersje przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML),
  3. w przypadku urządzeń typu smartfon, tj. w celu korzystania z aplikacji mobilnej, oprogramowanie telefonu musi spełniać minimalne wymagania systemu operacyjnego Android w wersji 10 lub iOS w wersji 12,
  4. minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 360 px.
  5. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  6. włączona obsługa Cookies i Java Script
  7. program do odczytu plików formatu PDF.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Serwis nie gwarantuje prawidłowości swojego funkcjonowania i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i adekwatność korzystania z niego.
 3. Serwis nie korzysta w ramach swojego funkcjonowania z automatycznego podejmowania decyzji. Względnie Serwis może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Serwis nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu.
 4. Serwis zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Przedmiotów w nim oferowanych pochodzą wyłącznie od Użytkowników, którzy dokonali zakupu danego Przedmiotu. W tym celu Sklep ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Przedmiocie oraz korzysta z zewnętrznego podmiotu w celu weryfikacji prawdziwości każdej opinii. Użytkownicy uprawnieni do wystawienia opinii w Serwisie otrzymają stosowną wiadomość na podany przez nich adres e-mail z prośbą o wystawienie opinii, po dokonaniu zakupu.
 5. Z przyczyn technicznych, zabroniony jest dostęp do Serwisu przy użyciu jakichkolwiek innych programów poza przeglądarkami internetowymi. Dotyczy to w szczególności tzw. botów, a także innych narzędzi, które symulują, zastępują lub uzupełniają interfejs strony. Ponadto zabrania się używania skryptów oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają Użytkownikowi przewagę nad innymi Użytkownikami Serwisu. Do tego zalicza się także kompletnie lub częściowo zautomatyzowane programy, które umożliwiają samoaktualizację (auto-refresh), oraz inne dodatkowe mechanizmy, które nie są zintegrowane fabrycznie z przeglądarkami internetowym.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za awarie Serwisu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za okresowe wyłączenie lub ograniczenie dostępu do Serwisu oraz usług lub utratę części lub wszystkich danych Użytkowników znajdujących się w Serwisie oraz na serwerach Spółki.
 7. Spółka dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Spółka dołoży wszelkich starań aby możliwie jak najszybciej usuwać wszelkie ewentualne usterki Serwisu oraz usług. Spółka jest uprawniona do wprowadzania ewentualnych przerw konserwacyjnych.
 8. W ramach funkcjonalności wyszukiwarki Przedmiotów, Użytkownik ma możliwość sortowania wyników pod kątem interesujących go Przedmiotów lub kategorii usług. Serwis przewiduje możliwość odpłatnego pozycjonowania niektórych wyników. Takie wyniki pojawiać się będą w pierwszej kolejności przy wyszukiwaniu i posiadać stosowne oznaczenie w postaci wskazania „Sponsorowane”.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do grupowania ofert od tego samego Sprzedającego lub dotyczących tej samej marki danego produktu z dedykowane strefy marki, które mogą być następnie wyróżnione za stosowną opłatą. Takie strefy również będą oznaczone wskazaniem „Sponsorowane”.
 10. Spółka dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Spółka ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu za uprzednim powiadomieniem Użytkowników o takiej możliwości.

§5 BEZPIECZEŃSTWO TREŚCI

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Przedmiotów. Za treści bezprawne uznaje się między innymi treści, które:
  1. są niezgodne z tematyką Serwisu - wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu, tj. kwestiami związanymi z oferowanymi Przedmiotami i ich zastosowaniem;
  2. powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie - przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
  3. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu - sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail [email protected] ;
  4. zawierają linki prowadzące do innych stron czy plików;
  5. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Serwisu, np. promowaniu konkurencyjnych platform internetowych;
  6. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią treści zamieszczane w Serwisie przez Spółkę, które będą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Użytkowników;
  7. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  8. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  9. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  10. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  11. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  12. zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  13. zniesławiają lub znieważają lub jakkolwiek naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  14. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  15. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  16. obrażają uczucia religijne;
  17. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników
  18. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.
 2. W przypadku naruszenia powyższych wytycznych Serwis zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania takich treści bez informowania o tym Użytkownika je zamieszczającego. Zamieszczanie treści wskazanych powyżej w Serwisie będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie w tym nawet usunięciem Konta z Serwisu.
 3. Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może w każdym czasie przesłać do Serwisu zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone na adres e-mail Serwisu i zawierać wskazanie konkretnej treści, która narusza powyższe wytyczne lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, argumenty za jej usunięciem i dokładne określenie zgłaszającego wraz z jego danymi kontaktowymi oraz danymi pozwalającymi na jego identyfikację. Anonimowe odwołania nie będą rozpatrywane.
 4. Każde prawidłowe zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie później niż 14 dni od jego otrzymania. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Serwis podejmuje decyzję co do zgłoszenia w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. O podjętej decyzji Serwis powiadomi Użytkownika drogą elektroniczną lub na piśmie.
 6. Decyzja Serwisu może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie.
 7. Zarówno Użytkownik, który zamieścił treść jak i zgłaszający mogą odwołać się od decyzji Serwisu w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 8. Serwis rozpatrzy takie odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania. Decyzja w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

§6 REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Aby kupować i sprzedawać Przedmioty w Serwisie oraz korzystać z Usług, należy najpierw zarejestrować się w Serwisie i utworzyć Konto.
 2. W ramach Serwisu dostępne są dwa rodzaje kont: podstawowe konto użytkownika uprawniające do dokonywania zakupów w Serwisie oraz konto Sprzedającego pozwalające na prowadzenia sprzedaży Przedmiotów w ramach Serwisu. Warunki rejestracji i funkcjonowania konta Sprzedającego określa osobny regulamin zamieszczony na stronie Serwisu.
 3. Niezależnie od wyboru rodzaju konta rejestracja w Serwisie wymaga wypełnienia formularza elektronicznego i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika, jego imienia i nazwiska (nazwy firmy) oraz unikalnego hasła, jak również zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień. W przypadku Sprzedających mogą być wymagane także dodatkowe kroki związane z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz tożsamości Sprzedającego, opisane w osobnym regulaminie zamieszczonym na stronie Serwisu.
 4. Do założenia Konta konieczne jest podanie następujących danych:
  1. W przypadku kont prywatnych zakładanych przez osoby fizyczne:
   • Imię i nazwisko,
   • Adres e-mail,
   • Hasło.
 5. W przypadku kont firmowych zakładanych przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:
  • Imię i nazwisko,
  • Firma (tj. nazwa, pod którą podmiot występuje w obrocie gospodarczym),
  • Adres e-mail,
  • NIP,
  • Adres prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Hasło.
 6. W przypadku kont firmowych zakładanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne:
  • Nazwa i forma prawna,
  • Adres siedziby,
  • NIP,
  • Adres e-mail,
  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  • Hasło.
 7. W celu ochrony Konta oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zgodności działania z przepisami prawa oraz z Regulaminem, Spółka może weryfikować informacje umieszczone w Koncie Użytkownika lub poprosić Użytkownika o udzielenie odpowiedzi na odpowiednie pytania, zwrócić się o dostarczenie pewnych informacji lub udzielenie wsparcia przy procedurach weryfikacyjnych. Mają one na celu potwierdzenie, że osobą uzyskującą dostęp do i/lub przeprowadzającą Transakcje z Konta Użytkownika jest do tego uprawniona. Spółka może zweryfikować numer telefonu Użytkownika, adres e-mail, metodę płatności, czy też rachunek bankowy. Weryfikacja następuje pod rygorem zawieszenia lub usunięcia Konta.
 8. Logowanie do Konta następuje poprzez podanie przez Użytkownika jego adresu e-mail oraz hasła.
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, a próby założenia kolejnego Konta będą blokowane.
 10. W okresie pierwszych 6-miesięcy od rejestracji Konta, Użytkownik jest zwolniony od ponoszenia opłat za korzystanie z Serwisu. Po upływie przewidzianego powyżej okresu, Użytkownik zacznie ponosić opłaty za korzystanie z Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§7 USUNIĘCIE KONTA Z SERWISU

 1. Spółka zastrzega możliwość usunięcia Kont nieaktywnych (przez okres min. 6 miesięcy).
 2. W celu usunięcia Konta, Użytkownik składa odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej - w wiadomości e-mail, którą przesyła na adres [email protected].
 3. Po złożeniu takiej dyspozycji konto zostanie zawieszone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dyspozycji i pozostanie ono nieaktywne do czasu zakończenia wszelkich powiązanych z nim transakcji i należności względem Spółki. Następnie zostanie usunięte z Serwisu.
 4. Użytkownik może dokonać reaktywacji konta poprzez zalogowanie się do niego w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia jego dezaktywacji. Po upływie 30 dni (lub po upływie terminu niezbędnego do ochrony interesów Spółki w zależności od tego, który z nich upłynie szybciej) konto i powiązane z nim dane zostaną usunięte.

§8 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie przez zalogowanych (a w przypadku Sprzedających także zweryfikowanych) Użytkowników. Serwis nie dopuszcza możliwości dokonywania zamówień przez Użytkowników niezalogowanych.…
 2. Informacje o dostępnych Przedmiotach w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący, chcąc zamówić dany Przedmiot, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Przedmiotów Sprzedającemu. Proces zamawiania Przedmiotu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez stronę produktową. Kupujący informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. Po zatwierdzeniu powyższych parametrów, zamówienie przesyłane jest do Sprzedającego w celu weryfikacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji Sprzedający przesyła kupującemu potwierdzenie wraz ze wskazaniem sposobu płatności. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego prowadzi do zawarcia Umowy. Po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie (lub wystawieniu dokumentu VAT z płatnością odroczoną) zamówienie jest przyjmowane do realizacji.
 4. Ocena czy Kupujący będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sprzedającego w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Kupującego złożone w toku zamawiania Przedmiotów.
 5. W Serwisie mogą być dostępne Przedmioty, których cena zależna jest od ich wagi, wielkości lub ilości (w przypadku płynów). Cena takiego Przedmiotu określona jest jako cena za daną jednostkę wagi lub jednostkę ilości (w przypadku płynów). Różnica pomiędzy wagą i ceną Przedmiotu wskazaną w zamówieniu złożonym przez Kupującego, a wagą i ostateczną ceną Przedmiotu może wahać się w granicach +/- 10%.
 6. Serwis ze swojej strony zapewnia nieprzerwane działanie Serwisu, możliwość wyboru danej oferty, dostarczenie metod elektronicznej płatności za usługę oraz mechanizm kontaktu ze Sprzedającym. Realizacja usługi będącej przedmiotem Umowy leży wyłącznie po stronie Sprzedającego i to on ponosi pełną odpowiedzialność za jej wykonanie.

§9 PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym Przedmiocie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Ceny Przedmiotów zamieszczone w Serwisie zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Towaru jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy. Użytkownik ma możliwość podejrzenia ceny netto za dany Przedmiot, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Serwisu. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Użytkownikowi w sposób zautomatyzowany - informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu zamówienia.
 2. Dostawa towaru odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń między Użytkownikami stronami Transakcji. Serwis na żadnym etapie nie pośredniczy przy realizacji transportu zamówionych Przedmiotów.
 3. Sprzedający na wniosek Kupującego złożony w trakcie składania zamówienia na wybrane Przedmioty, może wedle swojego wyboru udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego o określonym limicie. W tym celu Sprzedający powinien zaznaczyć właściwą opcję w panelu sprzedającego o tym, że jest otwarty na takie formy płatności a następnie, po otrzymaniu propozycji zamówienia do zatwierdzenia, dodać danemu Kupującemu limit takiego kredytu wraz z terminem na jego uregulowanie. W takim przypadku zamówienie Kupującego zostanie przekazane do realizacji, a on sam otrzyma stosowne powiadomienie wraz z dokumentem potwierdzającym otrzymanie takiego kredytu i terminem na jego uregulowanie, wraz z treścią zamówienia.
 4. Spółka udostępnia Użytkownikom następującą bramkę płatności na potrzeby rozliczeń - płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay - obsługę płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
 5. Wydanie zamówionych Przedmiotów przez Sprzedającego nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Kupującego.
 6. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Kupujący staje się stroną Umowy ze Sprzedającym, której postanowieniami są m.in. opis i zdjęcia Przedmiotu, warunki uzgodnione pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, warunki przewoźnika realizującego transport, warunki operatora płatności oraz warunki zawarte w Regulaminie. Zawierając Umowę, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Przedmiot, a Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności Przedmiotu. Indywidualne uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§10 OPŁATY SERWISOWE

 1. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Serwisu są odpłatne. Opłatami serwisowymi obciążany jest Sprzedający. Używanie Serwisu jest bezpłatne dla Kupujących.
 2. Dokładna wysokość opłat dla Sprzedających oraz sposób rozliczeń zostały uregulowane w osobnym Regulaminie dla Sprzedających zawartym na stronie Serwisu, wraz z wykorzystaniem cennika.
 3. Serwis w swojej ofercie posiada usługę promowania Ogłoszeń w ramach wyników wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki w ramach Serwisu, zgodnie z cennikiem podanym na stronie Serwisu. Ogłoszenia takie zostaną oznaczone w sposób opisany powyżej w Regulaminie.
 4. Promowanie opisane powyżej może odnosić się także do reklam zamieszczonych na stronie.
 5. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

§11 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący i Sprzedający, którzy zawarli umowę sprzedaży, lecz chcą zrezygnować z Transakcji, mogą skorzystać z funkcji „Anuluj zamówienie” dostępnej z poziomu Konta Użytkownika.
 2. Skorzystanie z funkcji „Anuluj zamówienie” wiąże się z koniecznością podania przez odstępującego od umowy Użytkownika powodu anulacji.
 3. Zapłacone środki są automatycznie zwracane do Kupującego.
 4. Odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można dokonać wyłącznie do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Odstąpienia w pozostałym zakresie odbywają się na podstawie indywidualnych uzgodnień między Sprzedającym i Kupującym, za które Serwis nie odpowiada, a jedynie może w nich pośredniczyć na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Wsparcie udzielane przez Serwis jest jedynie sugestią i pełni rolę mediacyjną, i nie ma tym samym konsekwencji prawnych.

§12 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać poniższych zasad podczas korzystania z Serwisu:
  1. podczas rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe informacje o sobie, zwłaszcza imię i adres e-mail,
  2. Użytkownik nie może używać Serwisu i/lub Usług w celu podejmowania nielegalnych działań.
  3. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się dostarczać obiektywne, poprawne, wyczerpujące i szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotów sprzedaży,
  4. Użytkownikowi nie wolno kopiować treści lub informacji pojawiających się w Serwisie i/lub zamieszczanych przez Spółkę lub innych Użytkowników.
  5. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać treści lub informacji pojawiających się w Serwisie w celach sprzecznych z prawem.
  6. Użytkownikowi nie wolno naruszać praw własności i/lub praw osobistych osób trzecich.
  7. zakazuje się działań sprzecznych z porządkiem publicznym i/lub dobrymi obyczajami.
  8. zakazuje się publikowania treści promujących terroryzm, rasizm, ksenofobię, homofobię, mowę nienawiści, dyskryminację, handel ludźmi, przestępczość zorganizowaną, nielegalne organizacje, samookaleczanie, samobójstwo, tortury, okrucieństwo wobec zwierząt, usprawiedliwianie zbrodni wojennych, molestowanie, sekt.
  9. Użytkownikowi nie wolno oferować, udostępniać lub promować linków do innych witryn lub firm oferujących usługi podobne do tych oferowanych w Serwisie, ani do witryn lub firm, których treści lub działalność są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
  10. zakazuje się prowadzenia działań typu screen scraping czy crawl wobec jakiejkolwiek części Serwisu.
  11. zakazuje się udostępniania, publikowania lub w inny sposób posługiwania się mylącymi lub nieprawidłowymi informacjami i/lub danymi.
  12. Użytkownikowi nie wolno oferować, sprzedaży, kupna, wymiany i/lub przenoszenia Przedmiotów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, takich jak znaki towarowe i/lub inne oznaczenia, chronione przez właściwe przepisy (np. oznaczenia firm w niektórych jurysdykcjach), prawa do wzorów użytkowych i/lub prawa autorskie.
  13. zakazane jest używanie (zwłaszcza udostępnianie i/lub publikowanie) programów i/lub plików komputerowych, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie Serwisu i/lub Usług; zainfekować komputery Użytkowników, co prowadzi do straty dla Użytkownika lub jego majątku; lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, Usług lub jego komputera.
 2. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Spółkę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swoich danych logowania i hasła, nie ujawniania ich osobom trzecim (z wyjątkiem osób upoważnionych przez Użytkownika do korzystania z tych danych). Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny (wobec Spółki i innych) za wszelką aktywność na koncie Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania wszelkich informacji zawartych w Serwisie, pod rygorem uznania, że dane podane są aktualne i kompletne.
 5. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik deklaruje, że:
  1. posiada pełną zdolność i wszelkie prawa do przeprowadzania Transakcji w Serwisie;
  2. rozumie, że zgodnie z Regulaminem i właściwymi przepisami prawnymi ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z umowy zawiązanej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;
  3. rozumie, że zamawiając Przedmiot, zobowiązuje się do zakupu tego Przedmiotu oraz że niewykonanie tej Transakcji może wiązać się z obowiązkiem pokrycia przez niego strat poniesionych przez Sprzedającego.
 6. Wszelkie czynności, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, są surowo zabronione. Jeśli Serwis stwierdzi, że Użytkownik jest zaangażowany w takie działania, niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto tego Użytkownika. Dodatkowo, w takiej sytuacji, Serwis podejmie wszelkie konieczne kroki prawne w celu naprawienia poniesionej przez siebie szkody.
 7. W przypadku wyboru przez Użytkownika Ogłoszenia wystawionego w Serwisie, wystawiający je Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie tak zawartej Umowy i jednocześnie jest jedyną stroną takiej Umowy. W szczególności dotyczy to odpowiedzialności za:
  1. zgodność Ogłoszenia z wymogami prawa (w tym uwzględnienie obowiązków informacyjnych względem kontrahenta), dokładność i zgodność z prawdą parametrów produktu, wysokość żądanej ceny oraz dostępność Przedmiotu wskazanych na stronie Serwisu z rzeczywistością,
  2. posiadanie przez Sprzedającego wszelkich niezbędnych dokumentów, instrukcji i atestów wymaganych prawem,
  3. terminowe i zgodne z Ogłoszeniem jego wykonanie.
 8. Sprzedający jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania Ogłoszenia oraz za wszelkie wykupione usługi na odpowiednim poziomie. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z wykonania Ogłoszenia, Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostępu do Serwisu w trybie natychmiastowym takiemu Sprzedającemu i permanentnego uniemożliwienia mu dostępu do Serwisu. Decyzja w przedmiocie wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta Sprzedającego zostanie podjęta w oparciu o informacje przekazane przez Użytkowników wprost, oraz opinie i komentarze Użytkowników w ramach Serwisu.
 9. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zamieszczają w Serwisie oraz za Przedmioty oferowane innym Użytkownikom. Nie ograniczając powyższego, Użytkownicy uznają i akceptują, że ponoszą pełną odpowiedzialność za wystawienie Przedmiotu, a także za wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie i deklaracje składane Kupującym oraz innym Użytkownikom oraz za dokładność pozostałych podanych informacji.

§13 PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Spółka może ograniczyć Konto Użytkownika (tak Sprzedającego jak i Kupującego) co do konkretnych funkcjonalności, tj. Użytkownicy nie mogą korzystać lub tracą dostęp do niektórych funkcji Serwisu, takich jak możliwość wystawiania czy kupowania Przedmiotów; lub przejściowo lub na stałe zablokować Konto Użytkownika, tj. tracą dostęp do Serwisu. W przypadku utraty dostępu do Konta, Użytkownicy będą mogli zakończyć wszelkie Transakcje w toku (w tym dokonać zwrotów). Jeżeli Spółka zablokuje Konto Użytkownika, może uniemożliwić mu ponowną rejestrację w Serwisie.
 2. Spółka może ograniczyć lub zablokować Konto po poinformowaniu go, jeżeli ten Użytkownik:
  1. narusza Regulamin;
  2. Podaje lub publikuje, rejestrując się w Serwisie lub używając Serwisu, nieprawidłowe, mylne, nieaktualne i/lub niekompletne informacje w myśl Regulaminu, lub nie aktualizuje takich informacji;
  3. Znieważa innych Użytkowników;
  4. Nadużywa funkcji dostępnych w Serwisie lub używa ich w złej wierze.
  5. w przypadku Sprzedających, jeżeli zalegają z uiszczeniem opłaty serwisowej dłużej niż przez 2 okresy rozliczeniowe.
 3. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Spółka może ograniczyć lub zablokować Konto z natychmiastowym skutkiem bez uprzedniego powiadomienia lub ostrzeżenia w następujących przypadkach:
  1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług lub jakiekolwiek treści zamieszczane przez Użytkownika w sposób oczywiście naruszający przepisy prawne, uregulowania lub zasady porządku publicznego lub prawdopodobnie mogący mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, bezpieczeństwa, uzasadnionych interesów ekonomicznych Spółki, innych Użytkowników lub osób trzecich.
  2. Istnieją uzasadnione podejrzenia, że Użytkownik popełnił lub popełnia jakiegokolwiek rodzaju oszustwo, lub że Użytkownik nadużywa Serwisu w jakikolwiek sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Użytkowników lub bezpieczeństwu Serwisu;
  3. W przypadku, gdy zachowanie okresu powiadomienia naruszałoby jakiekolwiek mające zastosowanie przepisy prawne, uregulowania lub zalecenia organu ścigania lub w inny sposób narażałoby na poniesienie odpowiedzialność Spółkę lub podmioty stowarzyszone;
  4. W przypadku, gdy Użytkownik wielokrotnie dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu.
 4. W przypadkach opisanych powyżej Spółka powiadomi Użytkownika na piśmie, podając powody ograniczenia lub blokady jego Konta.
 5. Sprzedający jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania Ogłoszenia oraz za wszelkie wykupione usługi na odpowiednim poziomie. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z wykonania Ogłoszenia, Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostępu do Serwisu w trybie natychmiastowym takiemu Sprzedającemu i permanentnego uniemożliwienia mu dostępu do Serwisu. Decyzja w przedmiocie wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta Sprzedającego zostanie podjęta w oparciu o informacje przekazane przez Użytkowników wprost, oraz opinie i komentarze Użytkowników w ramach Serwisu.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej, w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników oraz za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
 7. Spółka działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi.
 8. W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik lub Gość zgłosi Spółce jakikolwiek niewłaściwe zachowanie innego Użytkownika lub Gościa, Spółka może zapewnić pomoc poszkodowanej stronie. Spółka podejmie się również współpracy z lokalnymi władzami, jeżeli zajdzie taka konieczność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo oraz z zastrzeżeniem przypadków naruszenia niniejszego Regulaminu, w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez Gości lub Użytkowników i/lub osoby trzecie, np. za działania lub zaniechania Użytkowników; stosowność, prawidłowość, kompletność i/lub zgodność z prawem wszelkich treści; wszelkie problemy dotyczące Transakcji.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania podatkowe lub obowiązki sprawozdawcze, które mogą wyniknąć dla Użytkowników z powodu ich aktywności w Serwisie, w tym na potrzeby Transakcji zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z zakupami dokonywanymi poza Serwisem

§14 REKLAMACJE

 1. Serwis oraz Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za realizację praw związanych z rękojmią czy gwarancją w związku z oferowanymi na stronie Przedmiotami. Kwestia ta rozwiązywana jest między stronami Umowy, tj. Sprzedającym i Kupującym, na podstawie indywidualnych uzgodnień. Rola Serwisu ogranicza się jedynie do roli mediatora w ewentualnym sporze i dostarczyciela metody kontaktu między stronami Umowy w postaci aktywnego czatu.
 2. Wszelkie reklamacje odnoszące się do działania Serwisu lub związane bezpośrednio z usługami Serwisu należy kierować na adres e-mail Serwisu. Wszelkie tego typu zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Serwis w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Użytkownik będący Sprzedającym w ramach Serwisu jest zobowiązany do dostarczenia Przedmiotu zgodnego z umową i bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 4. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Przedmiotu lub świadczonych usług, Użytkownik będący Kupującym może złożyć reklamację i poinformować Użytkownika będącego Sprzedającym o zaobserwowanych nieprawidłowościach oraz udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej (np. za pomocą aktywnego czatu znajdującego się na stronie Serwisu) lub w formie pisemnej na adres Użytkownika będącego Sprzedającym, udostępniony na potrzeby Transakcji przez Serwis. Użytkownik będący Sprzedającym ma obowiązek rozpatrzyć taki wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku jeżeli takie rozpatrzenie nie może odbyć się w ciągu 14 dni, w szczególności z uwagi na m.in. konieczność przeprowadzenia badań czy uzyskania określonych informacji, Użytkownik będący Sprzedającym ma obowiązek poinformować o tym fakcie Kupującego podając przyczyny braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie i wskazać nowy termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. Serwis zastrzega, że Użytkownik będący Sprzedającym może ustalić własne zasady rozpatrywania reklamacji. Użytkownik będący Kupującym ma obowiązek zapoznać się z udostępnionymi przez Użytkownika będącego Sprzedającym warunkami reklamacji w ramach jego profilu w Serwisie. Przy tym Użytkownik będący Sprzedającym mają obowiązek respektować prawa przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta w rozumieniu art. 3855 Kodeksu cywilnego.

§ 15 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownikom, w tym Użytkownikom będącym przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta (zgodnie z art. 385(5) Kodeksu cywilnego), nie przysługuje względem Spółki prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny od świadczonych przez nią usług w związku z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta z uwagi na fakt, że Spółka dostarcza treści cyfrowych niedostarczane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 tej ustawy.
 2. W odniesieniu do Przedmiotów oferowanych w Serwisie, Serwis informuje, że prawo przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem zamówienia m.in. jest umowa:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. Serwis na żadnym etapie nie jest stroną transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procedury odstąpienia, która w całości spoczywa na Sprzedającym. Serwis ogranicza się jedynie do ewentualnej mediacji i pośrednictwa w kontakcie przez zapewnienie aktywnego czatu pomiędzy stronami.

§16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników przez Spółkę znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej w Serwisie.

§17 PRAWA AUTORSKIE

 1. Regulamin oraz wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym zdjęcia i opisy, stanowią przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, bądź dokonywanie ich opracowań, w całości lub w części, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami, bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione.
 2. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu oraz umowy o prowadzenie konta, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu oraz jego elementów.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przysługujących mu praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym nazw handlowych i znaków towarowych celem korzystania z Serwisu oraz w celach promocyjnych i marketingowych Spółki.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszych postanowień niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Regulaminie, Usługodawca będzie uprawniony do nałożenia na Użytkownika kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie tychże postanowień. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.
 5. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Spółce niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów Spółki, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych, portalach społecznościowych. Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, a w tym do korzystania ze stworzonych opracowań. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin podlega powszechnie obowiązującemu prawu polskiemu.
 2. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Spółką będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego lub Spółki (w zależności od strony sporu) z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Użytkowników-konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów (przedsiębiorców o prawach konsumenta) do ochrony, które mogą Użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
 4. Wszystkie powiadomienia, prośby i inne informacje pomiędzy Użytkownikiem a Spółką będą wysyłane w sposób określony w Regulaminie poprzez formularz kontaktowy pojawiający się w Serwisie i/lub przez/do Użytkownika za pomocą e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
 5. Zmiana Regulaminu z ważnych powodów, może nastąpić m.in. w celu:
  1. odzwierciedlenia zmian i rozwoju w sposobie prowadzenia działalności przez Spółkę;
  2. zapobiegania nadużyciom, szkodom lub ze względów bezpieczeństwa;
  3. dopasowania Regulaminu do zmian technologicznych wprowadzanych w ramach funkcjonalności Serwisu;
  4. odzwierciedlenia zmian warunków rynkowych lub standardowych praktyk branżowych;
  5. wprowadzenia zmian redakcyjnych do Regulaminu (przykładowo celem poprawienia błędów gramatycznych lub ortograficznych), o ile zmiany te nie doprowadzą do merytorycznej zmiany treści lub znaczenia postanowień Regulaminu;
  6. dopasowania Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa;
  7. odzwierciedlenia zmian w Usługach Spółki w razie dodania nowych Usług, cech i funkcjonalności już istniejących Usług.
 6. W sytuacji opisanej powyżej, Spółka poinformuje Użytkowników o dokonanych zmianach na 7 dni przed datą wejścia w życie zmian, w formie korespondencji e-mail, z wyjątkiem sytuacji, gdy Spółka jest prawnie zobowiązana do wprowadzenia zmian w krótszym terminie lub niezwłocznie.
 7. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu, może - w okresie od powiadomienia do wejścia w życie - w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę ze Spółką, co będzie oznaczało usunięcie Konta w trybie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartymi przez Sklep i Klienta w treści indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług/sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.