Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Program Młody Rolnik 2024 - jakie elementy są objęte wsparciem w ramach dotacji?

Program Młody Rolnik 2024 - jakie elementy są objęte wsparciem w ramach dotacji?
29.05.2024
Plonovo

Czym jest program “Młody Rolnik 2024”?

Program "Młody rolnik" stanowi inicjatywę skierowaną do młodych przedsiębiorców rolnych w Polsce, realizowaną w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Program daje możliwość wsparcia młodych ludzi, którzy podejmują decyzję o rozpoczęciu lub kontynuacji działalności rolniczej, zapewniając im dobre podstawy finansowe i doradcze na samym początku ich drogi.

Obecna edycja programu, przewidziana na lata 2023-2027, jest realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dysponuje łączną kwotą 811 milionów złotych do rozdysponowania

Program "Młody rolnik" nie tylko oferuje jednorazowe wsparcie finansowe, ale także daje  dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii. Program wyznacza jasne cele, takie jak zwiększenie konkurencyjności gospodarstw, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz promowanie zrównoważonej produkcji rolniczej, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. 

Jakie kryteria należy spełniać, aby przystąpić do programu i otrzymać dotacje?

Poniżej przedstawiamy kilka potencjalnych elementów objętych wsparciem w ramach dotacji dla młodych rolników: 

 • Wiek: Warunki programu są skonstruowane tak, aby wspierać młodych rolników, dlatego osoby ubiegające się o dotację nie mogą mieć więcej niż 40 lat w dniu składania wniosku.
 • Działalność gospodarcza: Ponadto, aby skorzystać z dotacji, kandydaci nie mogą jeszcze prowadzić działalności gospodarczej lub muszą prowadzić ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. 
 • Numer EP: Ważne jest również posiadanie numeru EP, który identyfikuje producentów rolnych lub osoby ubiegające się o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.
 • Wykształcenie: Aplikujący muszą wykazać się odpowiednim wykształceniem rolniczym lub zobowiązać się do jego uzyskania lub uzupełnienia w ciągu 3 lat od otrzymania wsparcia, rozpoczynając zdobywanie kwalifikacji nie później niż 12 miesięcy od momentu otrzymania wsparcia. 
 • Projekt biznesowy: Przedstawienie biznesplanu gospodarstwa jest również niezbędne i będzie oceniane pod kątem jego realności i zgodności z celami programu. Biznesplan musi być zrealizowany w ciągu 3 pełnych lat kalendarzowych, licząc od roku wyjściowego.

Ważne jest też podkreślenie, że z programu nie mogą skorzystać osoby, które już były beneficjentami premii dla młodych rolników w ramach poprzednich programów wsparcia. Dodatkowo, małżonek wnioskodawcy nie może prowadzić działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Jak duża jest kwota wsparcia oferowana przez program?

Wysokość dofinansowania w ramach programu "Młody rolnik" może różnicować się w zależności od obowiązujących przepisów, dostępności środków oraz indywidualnych potrzeb i planów rozwojowych gospodarstwa. W edycji programu na rok 2024 pomoc finansowa została zaplanowana w taki sposób, aby umożliwić realne inwestycje w rozwój gospodarstwa oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań. Beneficjent otrzymuje jednorazową premię w wysokości 200 000 złotych, którą wypłaca się w dwóch transzach:

 • Pierwsza rata wynosi 70% kwoty pomocy, czyli 140 000 zł, przeznaczona na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
 • Druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, czyli 60 000 zł, i może być wykorzystana na nawozy, paliwo, pasze dla zwierząt."

Przeznaczenie środków z programu "Młody rolnik" na rok 2024: Co można zrobić z otrzymanymi pieniędzmi?

Pozyskane z programu środki mogą być wykorzystane na różnorodne inicjatywy, które przyczynią się do unowocześnienia gospodarstwa, poprawy jego wydajności oraz wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych. Środki te mogą być przeznaczone na:

 • Nabywanie ziemi rolnej – dla poszerzenia bieżącego gospodarstwa lub zakładania nowego. 
 • Zakup maszyn i urządzeń rolniczych – obejmujący inwestycje w maszyny, takie jak ciągniki rolnicze, kombajny, siewniki czy opryskiwacze. 
 • Modernizację lub budowę budynków gospodarczych – umożliwiające wykorzystanie dotacji na prace budowlane lub remontowe obiektów takich jak stodoły, magazyny, chlewnie czy kurniki.
 • Zakup podstawowego stada zwierząt gospodarskich – z wyłączeniem hodowli m.in. zwierząt futerkowych czy laboratoryjnych.
 • Inwestycje związane z nasadzeniami trwałymi w sadach i plantacjach wieloletnich – wykluczając rośliny przeznaczone na cele energetyczne.
 • Zakup wartości niematerialnych oraz prawnych – o ile ich okres ekonomicznej użyteczności przekracza jeden rok.

Program "Młody rolnik" 2024 stanowi unikalną szansę dla młodych rolników na rozwój i modernizację swoich gospodarstw. Dzięki elastycznemu podejściu do kwalifikowalnych wydatków, każdy beneficjent ma możliwość dostosowania wsparcia do własnych potrzeb i planów rozwoju swojego gospodarstwa. 

Jakie zobowiązania po otrzymaniu dotacji?

Po uzyskaniu wsparcia finansowego, należy spełnić poniższe wymagania:

 1. Konsekwentnie prowadzić gospodarstwo oraz działalność rolniczą, przestrzegając założeń biznesplanu przez co najmniej 5 lat.
 2. Zachować prawo własności do gospodarstwa przez kolejne 5 lat.
 3. Aktywnie realizować cele określone w biznesplanie.
 4. Utrzymać co najmniej 60% dochodów związanych z działalnością rolniczą.
 5. Gwarantować, że nabyte środki trwałe pozostaną w posiadaniu przez okres co najmniej 5 lat.
 6. Prowadzić pełną rachunkowość zgodnie z wymogami dotyczącymi księgowości rolniczej.
 7. Ukończyć lub zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 8. Korzystać regularnie z indywidualnego wsparcia doradczego w dziedzinie rolnictwa.

Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków w programie "Młody rolnik" mogą być zróżnicowane, uwzględniając dostępne środki finansowe oraz harmonogram przyjmowania dokumentów. Zazwyczaj jednak okres składania aplikacji otwierany jest raz w roku. W bieżącej edycji przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 5 czerwca i potrwa do 5 sierpnia 2024 roku.


Udostępnij wpis
Centrum pomocy