Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Wsparcie finansowe na bioasekurację – pomoc de minimis

Wsparcie finansowe na bioasekurację – pomoc de minimis
05.07.2024
Plonovo

Czym jest bioasekuracja?

Bioasekuracja to zespół działań mających na celu ochronę zdrowia zwierząt oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Jest to szczególnie ważne w kontekście hodowli zwierząt gospodarskich, gdzie choroby mogą mieć poważne konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne. Bioasekuracja obejmuje różne praktyki i procedury, które mogą być stosowane na poziomie gospodarstw, w transporcie zwierząt, a także w miejscach przetwórstwa produktów zwierzęcych.

Podstawowe elementy bioasekuracji to:

  • Izolacja i kwarantanna: Oddzielanie nowych lub chorych zwierząt od reszty stada, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób.
  • Higiena: Regularne czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu i odzieży, aby usunąć patogeny z otoczenia.
  • Kontrola ruchu: Ograniczenie i monitorowanie ruchu osób, zwierząt i pojazdów w obrębie gospodarstwa, aby zmniejszyć ryzyko wprowadzenia chorób.
  • Zarządzanie paszą i wodą: Zapewnienie, że pasza i woda są wolne od zanieczyszczeń i patogenów.
  • Zwalczanie szkodników: Kontrola populacji gryzoni, owadów i innych zwierząt, które mogą przenosić choroby.
  • Monitorowanie zdrowia zwierząt: Regularne badania i obserwacje zwierząt w celu wczesnego wykrywania chorób i szybkiego reagowania.

Bioasekuracja jest kluczowa w zapobieganiu chorobom takim jak afrykański pomór świń (ASF), ptasia grypa, czy pryszczyca. Wprowadzenie i utrzymanie ścisłych standardów bioasekuracji może znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia i rozprzestrzeniania się tych oraz innych chorób zakaźnych w populacjach zwierząt.

Wsparcie na bioasekurację – pomoc de minimis 

Rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa hodujące rolne i hodują świnie, mają możliwość ubiegania się o pomoc de minimis, która pozwala na refundację 100% kosztów poniesionych w 2024 roku na działania związane z bioasekuracją. 

Termin składania wniosków o udzielenie tej pomocy jest ograniczony i trwa od 3 do 26 lipca 2024 roku. To wsparcie finansowe ma na celu poprawę bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach rolnych, co jest kluczowe dla ochrony zdrowia zwierząt i zapewnienia wysokiej jakości produkcji rolniczej. 

Jakie wydatki podlegają refundacji?

1. Zakup mat dezynfekcyjnych.
2. Zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz zakup produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych.
3. Zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.
4. Zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
5. Przebudowa lub remont pomieszczeń w celu umożliwienia utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z oddzielnymi wejściami, które nie mają bezpośredniego połączenia z innymi pomieszczeniami, w których znajdują się inne zwierzęta kopytne. To wsparcie jest dostępne dla gospodarstw utrzymujących średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odpowiedniego dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.p

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1. Faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami lub ich kopie, a także kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków, wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym.
2. Oświadczenia lub zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej ARiMR.


Udostępnij wpis
Centrum pomocy